Søk

Tjenester:

[Du står her: Priser/Standard oppdragsbekreftelse]

Standard oppdragsbekreftelse


OPPDRAGSBEKREFTELSE

Nedenfor kan du se et eksempel på min standard oppdragsbekreftelse. Før inngåelse av oppdrag vil bekreftelsen selvsagt bli tilpasset avtalen mellom klient og meg.
 
OPPDRAGSBEKREFTELSE  – ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR
 
1.          Oppdraget
 
Jeg bekrefter herved at jeg har påtatt meg et oppdrag for Dem.
 
Oppdraget går ut på juridisk bistand i forbindelse med:
 
For oppdraget gjelder alminnelige oppdragsvilkår, med de unntak og/eller presiseringer som fremgår nedenfor. Mine alminnelige oppdragsvilkår er vedlagt.
 
Oppdraget vil bli utført av undertegnede som saksansvarlig advokat.
 
Dersom De etter å ha gjennomgått dette brevet finner at De ønsker å trekke tilbake oppdraget, for eksempel fordi det blir for dyrt, må De gi umiddelbar beskjed til meg om det.
 
2.          Oppdragets varighet
 
Det er vanskelig å si noe om oppdragets varighet da dette er avhengig av hvilke opplysninger som kommer frem under arbeidet med saken / motpartens forhold. Jeg holder Dem løpende informert om sakens fremdrift. Når det er grunnlag for det vil jeg opplyse om hva som kan antas som avslutningstidspunkt.
 
3.          Beregning av salær
 
Salæret beregnes i henhold til mine alminnelige oppdragsvilkår som er vedlagt dette brev.
 
4.          Betaling av salær  - fakturering  
 
Salæret faktureres i samsvar med mine alminnelige oppdragsvilkår
 
For øvrig gjelder bestemmelsene i mine alminnelige oppdragsvilkår for faktureringen.
 
Jeg takker for oppdraget og ser frem til samarbeidet.
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
Vegard Lien
Advokat
 
 
ADVOKATFIRMAET VEGARD LIEN
 
ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR FOR KLIENTER.
 
Innledning
Advokatfirmaet Vegard Lien vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med mine kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.  
 
Advokatfirmaet Vegard Liens interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.
 
Etablering av oppdraget
Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.
 
Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet.  Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at avklaringen av interessekonflikt ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.    
I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.
 
Firmaets ressurser
I firmaet arbeider det følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for klienter:
 
Advokat Vegard Lien
 
Gjennomføring av oppdraget
For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten.
 
Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, jf ovenfor, vil jeg, dersom klienten ber om det, sende skriftlig bekreftelse på dette.
 
Timepriser
For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid beregner jeg meg en timepris på XX kroner. Merverdiavgift kommer i tillegg til timeprisen.
 
Minste timeenhet er 15 minutter. Prisene kan endres med en måneds varsel.
 
Telefonsamtaler, inngående og utgående, faktureres med minimum 15 minutter.
 
Fakturering og betaling
Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. Med medgått tid menes alt arbeid som utføres i saken, som for eksempel klientsamtaler, inngående og utgående telefonsamtaler, gjennomgang av dokumenter, vurderinger og gjennomgang av saken, både i rettslig og faktisk henseende, befaringer, utarbeidelse av brev og annen korrespondanse, reisetid m.m. Minste timeenhet som det beregnes timepris for er 15 minutter. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres minimum en gang per måned og uansett ved utgang av hvert kalenderår. Utlegg som følge av saken skal innbetales min driftskonto før utlegg betales av meg. Forsinkelser i saken, eventuelt oversittelse av frister og påfølgende tap av rettigheter som følge av for sen innbetaling av utlegg, er klientens ansvar.
 
Alle fakturaer er netto pr. 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.
 
Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden. Det samlede timetall som fakturaen omfatter, vil også fremgå, samt timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget dersom klienten har bedt om det.
 
Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.
 
Utlegg
Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes særskilt at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.
 
Fri rettshjelp
Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand (ikke næringsvirksomhet) som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser som pt. er hhv. kr 230.000 og kr 100.000. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved mitt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.
 
Rettshjelpsforsikring
Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av Deres forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt med meg, må De selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.
 
Arbeidet vil bli avregnet mot Dem etter de avtalte salærberegningsprinsipper. De kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen. Det presiseres at mitt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. De som klient er fullt ut ansvarlig for mitt salærkrav.
 
Klientens eget forhold
Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil jeg kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.
 
Alle henvendelser til og fra motparten skal gå gjennom meg, og klienten bør underrette meg straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til mitt kontor i saken, fortrinnsvis pr epost dersom klienten har slik epostadresse tilgjengelig og personsensitive opplysninger ikke er til hinder for elektronisk oversendelse. Alt oversendt materiale fra meg bør oppbevares idet senere kopiering av dette kan medføre kostnader som faktureres klienten.
 
Ansvar for sakens utfall - Ilagte saksomkostninger/rettsgebyr - Forholdet til tilkjente saksomkostninger
Selv om jeg kan ha angitt min oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at jeg har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.
 
Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.
 
Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær jeg har krevet, eventuelt vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor meg for det overskytende.
 
Taushetsplikt / Personopplysningsloven
Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven).
 
Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.
 
Klageadgang
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt   klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.  Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for østfold som første instans . Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.
 
Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.
 
Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning
Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.
 
Revisjon av oppdragsvilkår
Mine alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det
 
 
Spydeberg 16. september 2006
……………………….
 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign