Søk

Tjenester:

[Du står her: Priser/Informasjon om firmaets priser for advokatoppdrag]

Informasjon om firmaets priser for advokatoppdrag


PRISINFORMASJON

I henhold til konkurransetilsynets regler gis med dette en orientering om mine prinsipper for beregning av salær samt en oversikt over veiledende timepriser.
Salærberegning tar utgangspunkt i den tid som medgår til arbeid med den enkelte sak. Det vil si blant annet telefonsamtaler til/fra klient, klientmøter, gjennomgang av dokumenter, utarbeidelse av brev og dokumenter, rettslige og faktiske vurderinger med mer. Minste timebelastning ved arbeid i en sak er 15 minutter. Alle utlegg i forbindelse med saker, feks rettsgebyrer og lignende, kommer i tillegg til salæret. Utlegg forskutteres ikke og må således innbetales til min klientkonto før betaling skjer. Eventuelle fristoversittelser og/eller tap av rettigheter som følge av manglende innbetaling av utlegg er klientens ansvar alene.
Et oppdrag anses først som akseptert når oppdragsbekreftelse er utstedt. I tillegg må eventuelle salærforskudd være innbetalt dersom dette er avtalt. I saker der advokat oppnevnes av domstolen/retten, anses oppdraget akseptert når skriftlig oppnevning foreligger fra domstol/retten. Jeg påtar meg ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdrag er akseptert.
Ved manglende betaling av salær etter at et oppdrag er akseptert, anses oppdrag som avsluttet og arbeid i saken vil ikke bli utført før betaling skjer eller tilfredstillende sikkerhet stilles.
Privatpersoner / næringslivskunder:
Mine veiledende priser ligger i området fra kr 1 500,00 til kr 2 500,00 pr time. 25 %Merverdiavgift kommer i tillegg til timeprisen. Jeg forbeholder meg rett til å gå både under og over de oppgitte priser. Timepriser kan justeres årlig uten at det nødvendigvis fremkommer av opplysninger her at priser er justert.
Hvilken timepris som benyttes i det enkelte oppdrag avtales særskilt med den enkelte klient ved oppdragets inngåelse og avhenger blant annet av sakens vanskelighetsgrad og art samt de verdier og interesser saken gjelder, utfall av sak og hvilke resultat som oppnås m.m.
Fri Rettshjelp / Fri sakførsel:
For noen spesielle sakstyper - og underlagt særskilte grenser for formue og inntekt - vil klienten kunne ha krav på fri rettshjelp og/eller fri sakførsel. Dette betyr at det offentlige i all hovedsak dekker utgifter til advokatens salær. Fra 01.01.05 er egenandel på fri rettshjelp / fri sakførsel gjenninnført og det påløper en egenandel for klienten. Egenandelen innkreves av advokaten. Det gjelder forøvrig i all hovedsak begrensninger i antall bistandstimer som kan gis. Ved spørsmål om fri rettshjelp / fri sakførsel kan du enten kontakte meg eller Fylkesmannen i det fylke du er bosatt.
Rettshjelploven kan du lese i sin helhet ved å klikke her .
For ytterligere informasjon om fri rettshjelp / fri sakførsel kan du klikke her.
Forsikring:
Jeg gjør oppmerksom på at noen sakstyper kan være dekket under private forsikringer eller forsikringer gjennom arbeidsforhold. Dette betyr at dine utgifter til advokatbistand for spesielle sakstyper kan være dekket under forsikringsordninger. Kontroller derfor grundig dine forsikringer eller ta kontakt med meg for nærmere bistand.  
Straffesaker:
I all hovedsak vil en tiltalt i straffesak ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Kostnader til forsvarer bæres av det offentlige etter gjeldende regler på dette området. Før formell tiltale er tatt ut av påtalemyndighet, må klienten selv bære kostnader til advokatbistand dersom klienten ønsker slik bistand. Det gjelder unntak fra denne hovedregel for varetektsfengsling idet advokatbistand i slike tilfeller alltid dekkes. Videre kan det, i etterforskningsperioden i straffesaker og i særskilte tilfelle, søkes om bistand til advokathjelp etter straffeprosesslovens § 100 andre ledd.
 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign